Profil drużyny

AntyDPM
poziom 8.9
Avg age 19
Avg skills 8.14
Avg k/d ratio 1.56
Avg opening k/d ratio 1.90
Avg headshots 50.16%